MIESZKAŃCOM

 

Ekoterra skupuje różnego rodzaju złom metalowy i samochodowy, sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory.

Płacimy za nabyty złom natychmiast po akceptacji. Formy płatności - gotówką lub przelewem bankowym na rachunek podany przez sprzedającego.

Wszystkie aktualne ceny skupu odpadów można znaleźć na naszych stronach internetowych www.metalukainos.lt i www.lauzosupirkimas.lt.

 

Odnośnie PDOF przy sprzedaży złomu metali:

Sejm Republiki Litewskiej 12 grudnia 2013r. przyjął ustawę nr XII-663, wnoszącą poprawki do wcześniejszej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zmieniającą stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych przy sprzedaży złomu metali.

Podatek dochodowy, uzyskany ze sprzedaży lub innej formy przeniesienia własności złomu metali nieszlachetnych, teraz wynosi 5 proc. Wyeliminowana jest również możliwość ubiegania się o zwrot zapłaconego podatku ze sprzedaży złomu metali, wypełniając roczną deklarację dochodową.

Poprawka ma zastosowanie do obliczania i deklaracji dochodów podatkowych za 2014 rok i kolejne lata.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=462516&p_tr2=2

Odnośnie deklaracji dochodowych przy sprzedaży akumulatorów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych:

Zgodnie z ustawą nr IX-1007 z dn. 02 lipca 2002 r. RL o podatku dochodowym od osób fizycznych (najnowszy tekst ujednolicony z dn. 01.01.2012) Artykuł 22, dochody uzyskane ze sprzedaży akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego są zaliczane do klasy dochodowej typu  B, nie podlegają 15 proc. opodatkowaniu. Jednakże, jeśli kwota transakcji dokonanej przez osobę fizyczną, sprzedającą akumulatory lub urządzenia elektryczne sięga powyżej 200 Lt, dochody muszą być zadeklarowane. Jeżeli przychody ze sprzedaży  są mniejsze niż 200 Lt, oświadczenie o dochodach nie jest wymagane.

 

LISTA  ZŁOMU METALI  I ODPADÓW ZAKAZANYCH KUPOWAĆ

Proszę zauważyć, że Minister Gospodarki w postanowieniu nr 4-1081 (z dn. 09.11.2012) (link poniżej) ogranicza zakup złomu metali nieszlachetnych i odpadów:

Zabroniony jest skup od osób fizycznych i prawnych szyldów firmowych; kanalizacyjnych, wodociągowych, gazociągowych, itp. włazów i pierścieni, odlewanych śmietników, rur i armatury sieci cieplnych o średnicy większej niż 50 mm, sprzęt drogowniczy, i in. według postanowienia, jeżeli te osoby nie przedstawią dokumentów, świadczących o tym, że rzeczy należą do nich prawem własności.

Sprzęt elektryczny i komunikacyjny (dokładniej zob. postanowienie) można kupować tylko od podmiotów, wynikiem działalności gospodarczej których te rzeczy, i jeśli mogą oni przedstawić dokumenty potwierdzające, że rzeczy należą do nich prawem własności.

Pojazdy samochodowe i przyczepy można kupować od osób fizycznych i prawnych, jeżeli one przedstawią dokumenty potwierdzające, że pojazdy należą do nich prawem własności.

Komponenty i kompletujące części metalowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych można kupować tylko od osób prawnych i osób prowadzących działalność na własny rachunek, działalność gospodarcza których generuje te części i komponenty, jeżeli te osoby mają potwierdzające to dokumenty.

Więcej na http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437197&p_query=&...

 

Aby poprawić jakość przeglądania stron, używamy plików cookie do celów statystycznych i marketingowych na tej stronie, które można anulować w każdej chwili, zmieniając ustawienia przeglądarki i usuwając zapisane pliki cookie.
Wyrażam zgodę Polityka prywatności